Wednesday, May 27, 2009

Persatuan Kimaragang Se-Alam Semesta??

Kopiwosian sid dikoo tongo kinoruangan dit kopitutun om it amu. Olaeed no nokito ku kokito it posting pasal perkembangan terbaru dit tongo kinoruangan nga amu po nokosondot sid ginawo ku dot "mundang" membahaskan perkembangan terbaru diti.

Nga kopogulu po eingin oku papapatog dot iti pandangan diti pandangan peribadi ku om okon ko pandangan dot Persatuan Alumni Kimaragang Tandek. Waro ot meeting ya kawawagu dit tadau ko-onom minggu nakatalib, amu nososobuutan itit perkembangan terbaru dolao diti. Sebagai organisasi bergerak di atas dasar yang murni, Persatuan Alumni Kimaragang Tandek (PAKT) tidak merasa sebarang kesan dit perkembangan diti tu it Persatuan omurni it tomodon ugu ko it nokotulis sid perlembagaan tanpa sebarang agenda terselindung. Iti diti ot kuyutan dit PAKT terutamano selepas dit komen tongo kinoruangan dit ogugumu ot pengetahuan om pengalaman.

Mimang najangka ku maantad itit perkembangan diti. Selepas dit Anugerah Pelajar Cemerlang Kimaragang 2008, minamaal it iso ot kumpulan reatan dot "Tandek Initiative Group". Kangku, ong memerlu kow pengelibatan ku, oporolu dot bergerak tokow sid iso no ot persatuan. Mungkin dot it tiya diri jalan doalo mongumpug dot "tulun", sambil "mongogintong dot riak dot waaeg", niataag po doalo it niat menubuhkan persatuan kondiri.

Nga selepas dot nokitanan doalo dot ogumu balaai ot respond dit tongo kinoruangan wookon sampai it pinisambatan doalo sid Labuan toori, baru nogi om nitilombus doalo it niat. Aso iee ot masalah sid dogo. Waro ot komen-komen dot "tongotulun" secara peribadi "monimbak" dogo nga kadapat ku iee popitalib. Gam-gam waro ot mencuba "membunuh karektor" (character assassination) kumaa dogo secara nga terima kasih nopo kangku.

Gisom-gisom waro ot duwo ot komen ku dit kopurimanan ku oporolu daton om it tongotulun wookon dot onuwon sebagai dasar dalam menilai keadaan semasa.

1. Siombo no it deklarasi keramat daton dit reatan dit Deklarasi Torongsoko? Nunu ot kandungan diri?
2. Kakal oku iee gumirot sid prinsip ku bahawa oporolu dot iso no ot persatuan.

Iti ot kupasan mendalam ku pasal ditit duwo ot perkara diti.

Deklarasi Torongsoko.

It deklarsai diri input montod kogumuai it reatan dot "intelektual" Kimaragang. Sid pinongompusan dit program diri, nanu daton dot it deklarasi diri sebagai deklarasi KERAMAT tulun Kimaragang. Ong intangan daton it deklarasi KERAMAT diri, yaalo om yaalo ot nakasangup papapanau dit "tugas" kababaraasan. Kopotutan no, it perjumpaan sid Labuan wawaagu tujuan nopo nga menilai perkembangan terkini dit masing-masing naataakan dot tugas. Nokoboros ku no dot setakat diti, iti om iti ot perkembangan ku. Pongoduatan ku, waro gam ot "pelaporan" dit perkembangan dit wokon-wokon bahagian? Nokuro ma to neelan no dot dalam proses kelulusan ot "iso ot persatuan (menurut dit pemahaman ku dit Deklarasi "Keramat" Torongsoko lah, padaftar dot ISO ot persatuan. Mungkin it pemahaman dit tongo kinoruangan dit lebih po asawat ot tahap dot intelektual doo, piro-piro ot persatuan nga obuli iee)" om tiba-tiba iri nogi ot agenda utama untuk menubuh kan dot persatuan wagu?? (mingaangaam po ong reatan it persatuan wagu dot Persatuan Kimaragang Se-Asia antawa persatuan Kimaragang Sedunia antawa persatuan Kimaragang Se-alam semesta).

Sama-sama daton kikiawi miningkakat "minangangkat sumpah" papapanau dit "tugas" masing-masing. Secara peribadi, dalam pandangan ku, iri no ot aspirasi tongo golongan intelek Kimaragang daton. Sagai pogi om minangan ku no papanao kababarasan it dogo dot "tugasan". Atau, mungkin yoko no ka ot waro ot aspirasi ugu ko iri?

It carta organisasi Jawatankuasa Pemantau Deklarasi Torongsoko dit dipersetujui sampai nokosuwang sid ikrar (atau hanya saya yang membuat ikrar?? Ong yoku diri, nokoromou no ot mato ku daagan dot kootomon dit ginawo ku tu waro ot resolusi menjaminkan kesinambungan bansa Kimaragang), waro ot pengerusi, timbalan pengerusi, om wookon-wookon po. Sebagai perjumpaan "keramat" dot intelektual Kimaragang "kababarasan", iri no ot apatut dot kuyutan daton sampai korikot ot review dit deklarasi keramat. Nga nokuro tu tiba-tiba waro ot Penaung? Dinamik babanar gam itit Kimaragang diti? Koputusan meeting/perjumpaan biano ugo ko iti, suuwab sumimban no? Kogumuai daton diti maakaraja sid porinta. Sid prosedur dot kerajaan, iso om iso it keputusan sid meeting tidak boleh diubah/ditambah kecuali ong sid meeting berikutnya. Antawa amu gam neelaan dit tongo intelektual dot Kimaragang itit prosedur diti? Adih di Omog, bulih tahan.

Iso no ot persatuan.

Koogulu po, potuturan oku kinotimpuunan dit reatan dot Alumni Kimaragang Tandek diti. It tiya dit pinonimpuunan, aso ot sid ginawo ku antawa kinoruangan dit wookon untuk menubuhkan iso ot persatuan waagu. Guulu po minangan ku hubungo it Presiden Persatuan Sizwazah Kimaragang Kota Marudu bahawa eingin oku papapanau dot Anugerah Pelajar Cemerlang Kimaragang 2008 kangku om pinokianuku supaya waalon dibawah PSKKM. Masalah nopo, PSKKM waro ot masalah tokodok sid ROS, jadi amu obuli mamaal dot aktiviti tiya diri. Jadi, numbalan ku om it tongo kinoruangan dit otulus/omurni ot ginawo supaya it program diri bernaung di bawah PKSB. Sampai sid JK APCK 2008 nga waro ot Naib Presiden PKSB. Di peringkat permulaan, surat-menyurat nga mamakai okoi ngaran dot PKSB. It ginawo ku om it tongokinoruangan wookon it omurni ot ginawo (waro iee bo it iso-duwo ot maapaling), sumokubang om menyokong dit PKSB sebagai uulion dot tulun Kimaragang. Nga, waro ot "masalah teknikal" sampai terpaksa okoi bergerak "secara haram". It tiya diri, kangku sid ginawo ku, ong tangkapon dot karajaan nga kuoyon po, yang penting itit waalon ku diti untuk koingkakatan dot bansa ku, kangku. Iti no ot sejarah dot Alumni Kimaragang Tandek. Okon ko dalam tidak semana-mana atau secara suka-suka tinumimbul.

Tokow Kimaragang diti kakal iee dibayangi oleh kaum lain. Isai ot YB Kimaragang? Isai ot Ketua Jabatan tulun Kimaragang sid Kota Marudu? Kimaragang gam ot Pengarah JKR KM? Jabatan Pertanian? KPD? (Tahniah tulun tokow dit nalantik sebagai PPD KM). Tokow diti tumimpuun nogi mingkakat. Sid peringkat permulaan dit mingkakat tokow, oporolu dot iso no ot suara dot tulun tokow dot torongow tuulun suwai (nga yooku no bo dati ot koitung tugu ko iti? Naraag gam ot pongitungan ku??). Ong waro ot duwo-tolu ot persatuan daton, kaa dot tuulun suwai, "Adih, poumbalon po ka yoo Omog. Ogumu no ot persatuan ko jumlah penduduk doo" ka. Waagu po, amu opugu ot usaha tokow untuk iso-om-iso ot gamaon. Songkuro kaawasi ong it perjumpaan sorid Labuan diri minonubuh dot JK Koperasi Kimaragang, Persatuan Perniagaan Bumiputera Kimaragang, Yayasan Kimaragang antawa it wookon-wookon po dit aso po ot perkembangan? (siti ot kandungan Deklarasi Torongsoko, http://kimaragangdigital.blogspot.com/2008/08/deklarasi-torongsoko-08.html. Untuk pengetahuan, dogo dot "tanggungjawap" kababarasan mamaal dot persatuan. "Koolowongku", winaal ya no it persatuan om dalam peringkat akhir sid ROS makaa). Ong amaju tokow no, nookuro ong masing-masing no dot waaro ot persatuan kondiri. Ong 50,000 ot jumlah penduduk kimaragang, nookuro ong 50,000 antawa 100,000 no ot persatuan, aso ot masalah. Iso ot tulun Kimaragang, duwo ot persatuan sebagai presiden ong amaju tokow no.

Adisss... anaru no bo gam iti. Mad ko amu tumingkod ot tunturu ku manaip. Kukuro-kukuro iee nga paga to terlanjur oku no terlibat dit Deklarasi Keramat Torongsoko, ilo po makaa pongitungan ku, papanaon ku gisom dit orikot it bahagian ku tanpa oporolu oku mongogintong sid minsorili. Om iti no ot (setakat tapahamku dit tongokinoruangan sid Persatuan Alumni Kimaragang Tandek) kuyutan dit tongokinoruangan sid Alumni Kimaragang Tandek.

Monong good luck oku dikoo kikiawi.

Jedol.

NOTA: Nokipituturan okoi dit reatan dot Setiausaha Deklarasi Torongsoko sebelum po dit "mesyuarat" sorid Labuan. Antara agenda kaa, mibincang dot perkembangan Deklarasi Torongsoko om mogiim dot ngaran dot persatuan. Aii kangku sid ginawo ku, waro no ot persatuan om mogiim po dot ngaran?? Nokuro tu amu mogiim dot ngaran tawawasi untuk Persatuan Perniagaan Kimaragang?? Amu oku nakalandu tumanud to keeiso, nojomput oku sorid Pulau Pinang manaak dot in-house training (http://wwwsst.ums.edu.my/lecturer/jed/page/583), jadi terpaksa oku monodia dot powerpoint slide presentation ku. Koduwo, kotolu om kaapat, amu oporolu popeloon lah.

2 comments:

  1. Persatuan Kimaragang se-alamsemesta..??
    oh nalambat noh it.. bang nikirim tokou di angkasawan tokou mungkin obuli la.. nga mungkin alaan di prof JEDOL la kada kou kosusah (doh dot cadangan)..

    ReplyDelete
  2. Kopiwosian Rozan. Ilo po makaa, it DTS ot kuyutan ku. Amu oku tikam belakang, amu oku mongukuwo dit tongogugulu antawa tongokinoruangan antawa tongotinoori. Teruskan perjuangan Rozan.

    ReplyDelete