Thursday, May 28, 2009

Alu-aluan Pengerusi MESYUARAT SUSULAN DEKLARASI TORONG SOKO

Kopiwosian AK. Mungkin dati dot oporolu po'post'on nu it ucapan alu-aluan Pengerusi tiya dit mesyuarat susulan Deklarasi Torong Soko sorid Marudu Inn.
Jedol.

----------
Ok.
----------

MINIT MESYUARAT

MESYUARAT SUSULAN DEKLARASI TORONG SOKO
TARIKH: 5 SEPTEMBER 2008
MASA:7:00 MALAM
TEMPAT: BILIK MESYUARAT MARUDU INN

KEHADIRAN;
1. Janathan Kandok
2. Abd. Latiff Kandok
3. Prof Madya Dr. Jedol Doyou
4. Dr Jurin Gunsalam
5. Hendrus Anding
6. Christopher Mandut
7. Jem@ Jamal
8. Jaffree Dangus
9. Charle Kuminding
10. Sabion Maralin
11. Gus Kambayuan
12. David Meja
13. Alvie Lo
14. Mohd. Romzi Abdullah
15. Rozan Zulkifle
16. Majaron Masial


TIDAK HADIR DENGAN MAAF
1. Prof Madya Dr. Jualan Azlan Gansau (sibuk)
2. Dr. Nelson Maisin(bertugas on call)
3. Jason Majimal( Kursus di Sarawak)
4. E. Hermengildus Ukun(tidak sihat-sakit perut)
5. Jilid Kuminding(sibuk bertugas di KL)
6. Jainim Samaron
7. Jidin JanaunUcapan alu-aluan Pengerusi ,

UCAPAN DASAR PENGERUSI MESYUARAT PENGAGIHAN TANGGUNGJAWAB DEKLARASI TORONG SOKO PADA 5 SEPTEMBER, 2008

Kerana kita milik masyarakat yang kecil maka tidak hairanlah dengan sedikit kegiatan kita sudah dianggap berusaha menampakkan kepimpinan.Sebenarnya pada tahap ini kita tidak sama sekali berniat menjadi pemimpin. Apa yang kita lakukan ialah mencari dan mengenalpasti tangungjawab. Bagaimanapun, tidaklah dapat dielakkan dalam proses mencari tanggungjawab ada yang secara sukarela menjadi ketua namun itu tidak membawa makna yang individu itu sudah menjadi pemimpin sebaliknya dia hanya memikul tanggungjawab seorang pengurus--sesuatu yang sangat penting dalam proses mencari dan mengenalpasti perjuangan.Jika kita menerima hakikat ini maka mudahlah kita berjuang bersama-sama kerana rupanya tanpa mengira status sosial, kita hanyalah pekerja dalam pasukan kerja yang bakal kita laksanakan. Menyebut status sosial, memanglah seperti juga saudara-saudara, saya ada sedikit pangkat dalam organisasi saya, namun dalam pasukan kerja, usia, hubungan keluarga, rakan sebangsalah yang menjadi pengikat perpaduan kita. Contohnya, yang tua kita hormati dan yang muda kita sayangi.Namun perpaduan sebenar kita ialah Deklarasi Torongsoko yang telah kita sama-sama bangunkan.Ini tentulah bertepatan dengan visi kita iaitu Kimaragang bersatu, maju, dan menarik.

Deklarasi Torong soko yang berorientasi perpaduan, pembangunan, dan penampilan keunikan Kimaragang memerlukan mekanisma pelaksanaan yang Kukuh. Malam ini, dengan kudrat dan iradatnya telah menjadi ketentuan Tuhan yang maha esa kita akan menetapkan mekanisma kita.Dengan ini saya mencadangkan supaya mekanisma pelaksanaan Deklarasi Torong Soko hendaklah ada seorang individu yang cukup wibawanya untuk dijadikan figurehead. Peranan ini wajib ada sebagai linker kepada pihak berkuasa kerajaan negeri dan pusat. Ketika kita menumpahkan sepenuh penghormatan dan kemuliaan kepada individu ini namun kita harap dia tidak mencampuri urusan pasukan kerja kerana dia tidak mempunyai kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif sebenar adalah dipegang oleh Pengerusi Pasukan Kerja.

Bagi mengelak daripada penyalahgunaan kuasa, pengerusi ini bertindak sebagai Ketua Lembaga Deklarasi Torong Soko. Seperti lazimnya, sesuatu lembaga hendaklah mempunyai beberapa anggota yang berperanan membuat dan memantau pelaksanaan dasar. Membantu dengan gigih pengerusi pasukan kerja ini ialah beberapa Ketua Pasukan Kerja yang kita tubuhkan yang selari dengan ketetapan Deklarasi Torong Soko iaitu almuni Kimaragang, Yayasan Pendidikan, Persatuan Perniagaan Kimaragang, Surat Khabar, dan beberapa Jawatankuasa yang sesuai ditubuhkan.Tegasnya mekanisma pelaksanaan Deklarasi Torong Soko ini terbahagi kepada tiga. Pertama, pelindung (guardian). Kedua, Pembuat dasar dan pemantau. Ketiga, Pelaksana dasar.Saya kira dengan adanya mekanisma seumpama ini akan memberi ruang kepada kita semua menempatkan diri dalam Deklarasi Torong Soko berdasarkan minat, bakat, kemahiran dan sikap. seperti saya sebut sebelum ini, malam ini kita memilih pekerja. Kerana dilakukan dalam semangat kekeluargaan maka kita percaya proses pemilihan ini adalah menyeronokkan. Tidak seperti yang berlaku dalam pemilihan pekerja dalam sesetengah parti politik yang penuh dengan kenakalan.

Perlu saya mengingatkan diri saya bahawa pemilihan ini adalah kritikal untuk meneruskan kelangsungan Deklarasi Torong Soko. Saya fikir semua yang hadir meminati bola sepak. Dalam bola sepak, adalah menjadi kelaziman bagi pengurus pasukan bola sepak untuk memberi peluang kepada semua pemain untuk menjaringkan bola namun akhirnya hanya ada seorang dua sahaja yang berjaya tetapi pada hakikatnya semua pemain bergembira menyaksikan perlawanan bola sepak. Mengambil misalan ini, pengerusi pasukan kerja Deklarasi Torong Soko hendaklah lebih mementingkan keseronokan berkerja bagi semua penggiat deklarasi ini. Ini kerana keseronokan bekerjalah yang menjadi matlamat kita.

Wednesday, May 27, 2009

Persatuan Kimaragang Se-Asia jumadi persatuan induk???

Kopiwosian wagu dikau AK.

Itit kredibiliti dot persatuan diti tidak semestinya secara automatik maya dit keluasan skop doo antawa it ngaran doo. Amu iee dot sakat ko waro ot Asia sid ngaran doo jumadi no dot payung/persatuan induk kumaa dit persatuan-persatuan wookon. Iri no ot boros ku dit napadam diri, wooyong waro ot tulun songkali-ali dot mamaal dot Persatuan Se-Alam Semesta dalam 5-10 tahun montod biano, sumuwang gam ot Persatuan Kimaragang Se-Asia di bawah naungan dot Alam Semesta? Itit PKSB diti om it persatuan-persatuan wookon dit nokoogulu (kokoyoon po Alumni lah tu pendaftaran nga aso po) ugu ko tobenaee gulu. It tobenaee toori kopotututan no sumokubang dit tobenaee gulu. Simple logic. Iti, monginsala nogi dit tobenaee gulu. Koumpug-umpug po dot pangalaman om dumorungu nogi dit tobenaee gulu monokituturan. Amu po nokolulus ot persatuan om dicanang siti-silo no dot jumadi persatuan induk kababarasan. Aso ot logik.

Iti ot olojik it tuturan dit pelajar ku. Nituturan ku itit hal diti tu mongogintong oku tahap pemikiran doo. Kangku dialo, waro ot persatuan waagu dot Kimaragang pinungaranan dot Persatuan Kimaragang Malaysia kangku dialo. "Ehh, bagus itu. Semua persatuan2 Kimaragang dapat duduk semeja dan membuat satu persatuan induk", ka dialo. "Bukan..", kangku. "Ini persatuan baru ini bukan dari persatuan sedia ada. Ini persatuan baru tiada kait-mengait dengan persatuan sedia ada dan dia mau jadi payung/induk", kangku. Minomingog yaalo. Kopotutan no, it reatan dot persatuan induk diti adalah pergabungan di antara persatuan-persatuan sedia ada. Okon ko songkali-ali ot tulun mamaal dot persatuan wagu om memaksa nogi dit persatuan sedia ada supaya bersatu doo. Siombo ot lojik di Omog obo ong iti nga amu opikir?

Jedol.

Minamaal dot Persatuan Kimaragang Se-Alam Semesta tu...

Kopiwosian dikau AK.

Olaeed ku no korongow it Persatuan Kimaragang Se-Alam Semesta diti, mantad dit kakal po yoalo meeting sorid Labuan. Nga, aso ot giginawo ku mundang tu iri diri hak individu om satu-satu perkumpulan. Ugu ko it boros ku, nunu maa ot mangan ku rumasang dot nunuunu ot mangan dot tulun suwai. Lagipun, "tasir ku iee tu amu tinumanud sorid Labuan". Mimang waaro iee lah kosoliwan iso-duwo ayat montod kabang ku bila mituturan dot tongo kinoruangan tosomok. Nga, aso pasal rumasang, gisom aeraranan.

Nga, it hari enam minggu nakatalib, nokosiwat oku sumambat dit tongo kinoruangan sorid Bandau. Iri no ot norongow ku mantad tuturan, sabap nopo dot minonubuh it tongotulun diti dot iso ot persatuan wagu nga
1. Tasir iee di Jedol tu amu jinomput yalo om yalo sid Alumni Kimaragang.
2. Tasir iee tu amu iee Jedol minaya sorid Labuan.

Iti no ot masalah. Isai ma ot rumasang nunuunu ot waalon dialo om dialo. Nga nokuro tu naanu oku dat alasan? Nokuro tu minaan oku insalaa? Om iri no ot niboros sid tulun kikiawi.

1. Itit Alumni diti okon dogo po. Dang persatuan.
2. Ong jomputon ku, jumadi dot nunu, AJK?
3. Nokuro tu mesti jomputon ku? Tertakluk oku gam sid kawalan dialo om dialo? Setiap individu diti waro ot hak/kebebasan doo kondiri.

Tokow diti songkinoruangan. Jadi, lebih po dot oporolu tokow dot menghormati dit hak masing-masing. It bahagian-bahagian wookon dit Deklarasi, amu ku iee insan boroso yoalo dot mesti loowon oku ong waro ot aktiviti kangku. Sampod po ong moki popongerusi/presiden.

Jedol.

Persatuan Kimaragang Se-Alam Semesta??

Kopiwosian sid dikoo tongo kinoruangan dit kopitutun om it amu. Olaeed no nokito ku kokito it posting pasal perkembangan terbaru dit tongo kinoruangan nga amu po nokosondot sid ginawo ku dot "mundang" membahaskan perkembangan terbaru diti.

Nga kopogulu po eingin oku papapatog dot iti pandangan diti pandangan peribadi ku om okon ko pandangan dot Persatuan Alumni Kimaragang Tandek. Waro ot meeting ya kawawagu dit tadau ko-onom minggu nakatalib, amu nososobuutan itit perkembangan terbaru dolao diti. Sebagai organisasi bergerak di atas dasar yang murni, Persatuan Alumni Kimaragang Tandek (PAKT) tidak merasa sebarang kesan dit perkembangan diti tu it Persatuan omurni it tomodon ugu ko it nokotulis sid perlembagaan tanpa sebarang agenda terselindung. Iti diti ot kuyutan dit PAKT terutamano selepas dit komen tongo kinoruangan dit ogugumu ot pengetahuan om pengalaman.

Mimang najangka ku maantad itit perkembangan diti. Selepas dit Anugerah Pelajar Cemerlang Kimaragang 2008, minamaal it iso ot kumpulan reatan dot "Tandek Initiative Group". Kangku, ong memerlu kow pengelibatan ku, oporolu dot bergerak tokow sid iso no ot persatuan. Mungkin dot it tiya diri jalan doalo mongumpug dot "tulun", sambil "mongogintong dot riak dot waaeg", niataag po doalo it niat menubuhkan persatuan kondiri.

Nga selepas dot nokitanan doalo dot ogumu balaai ot respond dit tongo kinoruangan wookon sampai it pinisambatan doalo sid Labuan toori, baru nogi om nitilombus doalo it niat. Aso iee ot masalah sid dogo. Waro ot komen-komen dot "tongotulun" secara peribadi "monimbak" dogo nga kadapat ku iee popitalib. Gam-gam waro ot mencuba "membunuh karektor" (character assassination) kumaa dogo secara nga terima kasih nopo kangku.

Gisom-gisom waro ot duwo ot komen ku dit kopurimanan ku oporolu daton om it tongotulun wookon dot onuwon sebagai dasar dalam menilai keadaan semasa.

1. Siombo no it deklarasi keramat daton dit reatan dit Deklarasi Torongsoko? Nunu ot kandungan diri?
2. Kakal oku iee gumirot sid prinsip ku bahawa oporolu dot iso no ot persatuan.

Iti ot kupasan mendalam ku pasal ditit duwo ot perkara diti.

Deklarasi Torongsoko.

It deklarsai diri input montod kogumuai it reatan dot "intelektual" Kimaragang. Sid pinongompusan dit program diri, nanu daton dot it deklarasi diri sebagai deklarasi KERAMAT tulun Kimaragang. Ong intangan daton it deklarasi KERAMAT diri, yaalo om yaalo ot nakasangup papapanau dit "tugas" kababaraasan. Kopotutan no, it perjumpaan sid Labuan wawaagu tujuan nopo nga menilai perkembangan terkini dit masing-masing naataakan dot tugas. Nokoboros ku no dot setakat diti, iti om iti ot perkembangan ku. Pongoduatan ku, waro gam ot "pelaporan" dit perkembangan dit wokon-wokon bahagian? Nokuro ma to neelan no dot dalam proses kelulusan ot "iso ot persatuan (menurut dit pemahaman ku dit Deklarasi "Keramat" Torongsoko lah, padaftar dot ISO ot persatuan. Mungkin it pemahaman dit tongo kinoruangan dit lebih po asawat ot tahap dot intelektual doo, piro-piro ot persatuan nga obuli iee)" om tiba-tiba iri nogi ot agenda utama untuk menubuh kan dot persatuan wagu?? (mingaangaam po ong reatan it persatuan wagu dot Persatuan Kimaragang Se-Asia antawa persatuan Kimaragang Sedunia antawa persatuan Kimaragang Se-alam semesta).

Sama-sama daton kikiawi miningkakat "minangangkat sumpah" papapanau dit "tugas" masing-masing. Secara peribadi, dalam pandangan ku, iri no ot aspirasi tongo golongan intelek Kimaragang daton. Sagai pogi om minangan ku no papanao kababarasan it dogo dot "tugasan". Atau, mungkin yoko no ka ot waro ot aspirasi ugu ko iri?

It carta organisasi Jawatankuasa Pemantau Deklarasi Torongsoko dit dipersetujui sampai nokosuwang sid ikrar (atau hanya saya yang membuat ikrar?? Ong yoku diri, nokoromou no ot mato ku daagan dot kootomon dit ginawo ku tu waro ot resolusi menjaminkan kesinambungan bansa Kimaragang), waro ot pengerusi, timbalan pengerusi, om wookon-wookon po. Sebagai perjumpaan "keramat" dot intelektual Kimaragang "kababarasan", iri no ot apatut dot kuyutan daton sampai korikot ot review dit deklarasi keramat. Nga nokuro tu tiba-tiba waro ot Penaung? Dinamik babanar gam itit Kimaragang diti? Koputusan meeting/perjumpaan biano ugo ko iti, suuwab sumimban no? Kogumuai daton diti maakaraja sid porinta. Sid prosedur dot kerajaan, iso om iso it keputusan sid meeting tidak boleh diubah/ditambah kecuali ong sid meeting berikutnya. Antawa amu gam neelaan dit tongo intelektual dot Kimaragang itit prosedur diti? Adih di Omog, bulih tahan.

Iso no ot persatuan.

Koogulu po, potuturan oku kinotimpuunan dit reatan dot Alumni Kimaragang Tandek diti. It tiya dit pinonimpuunan, aso ot sid ginawo ku antawa kinoruangan dit wookon untuk menubuhkan iso ot persatuan waagu. Guulu po minangan ku hubungo it Presiden Persatuan Sizwazah Kimaragang Kota Marudu bahawa eingin oku papapanau dot Anugerah Pelajar Cemerlang Kimaragang 2008 kangku om pinokianuku supaya waalon dibawah PSKKM. Masalah nopo, PSKKM waro ot masalah tokodok sid ROS, jadi amu obuli mamaal dot aktiviti tiya diri. Jadi, numbalan ku om it tongo kinoruangan dit otulus/omurni ot ginawo supaya it program diri bernaung di bawah PKSB. Sampai sid JK APCK 2008 nga waro ot Naib Presiden PKSB. Di peringkat permulaan, surat-menyurat nga mamakai okoi ngaran dot PKSB. It ginawo ku om it tongokinoruangan wookon it omurni ot ginawo (waro iee bo it iso-duwo ot maapaling), sumokubang om menyokong dit PKSB sebagai uulion dot tulun Kimaragang. Nga, waro ot "masalah teknikal" sampai terpaksa okoi bergerak "secara haram". It tiya diri, kangku sid ginawo ku, ong tangkapon dot karajaan nga kuoyon po, yang penting itit waalon ku diti untuk koingkakatan dot bansa ku, kangku. Iti no ot sejarah dot Alumni Kimaragang Tandek. Okon ko dalam tidak semana-mana atau secara suka-suka tinumimbul.

Tokow Kimaragang diti kakal iee dibayangi oleh kaum lain. Isai ot YB Kimaragang? Isai ot Ketua Jabatan tulun Kimaragang sid Kota Marudu? Kimaragang gam ot Pengarah JKR KM? Jabatan Pertanian? KPD? (Tahniah tulun tokow dit nalantik sebagai PPD KM). Tokow diti tumimpuun nogi mingkakat. Sid peringkat permulaan dit mingkakat tokow, oporolu dot iso no ot suara dot tulun tokow dot torongow tuulun suwai (nga yooku no bo dati ot koitung tugu ko iti? Naraag gam ot pongitungan ku??). Ong waro ot duwo-tolu ot persatuan daton, kaa dot tuulun suwai, "Adih, poumbalon po ka yoo Omog. Ogumu no ot persatuan ko jumlah penduduk doo" ka. Waagu po, amu opugu ot usaha tokow untuk iso-om-iso ot gamaon. Songkuro kaawasi ong it perjumpaan sorid Labuan diri minonubuh dot JK Koperasi Kimaragang, Persatuan Perniagaan Bumiputera Kimaragang, Yayasan Kimaragang antawa it wookon-wookon po dit aso po ot perkembangan? (siti ot kandungan Deklarasi Torongsoko, http://kimaragangdigital.blogspot.com/2008/08/deklarasi-torongsoko-08.html. Untuk pengetahuan, dogo dot "tanggungjawap" kababarasan mamaal dot persatuan. "Koolowongku", winaal ya no it persatuan om dalam peringkat akhir sid ROS makaa). Ong amaju tokow no, nookuro ong masing-masing no dot waaro ot persatuan kondiri. Ong 50,000 ot jumlah penduduk kimaragang, nookuro ong 50,000 antawa 100,000 no ot persatuan, aso ot masalah. Iso ot tulun Kimaragang, duwo ot persatuan sebagai presiden ong amaju tokow no.

Adisss... anaru no bo gam iti. Mad ko amu tumingkod ot tunturu ku manaip. Kukuro-kukuro iee nga paga to terlanjur oku no terlibat dit Deklarasi Keramat Torongsoko, ilo po makaa pongitungan ku, papanaon ku gisom dit orikot it bahagian ku tanpa oporolu oku mongogintong sid minsorili. Om iti no ot (setakat tapahamku dit tongokinoruangan sid Persatuan Alumni Kimaragang Tandek) kuyutan dit tongokinoruangan sid Alumni Kimaragang Tandek.

Monong good luck oku dikoo kikiawi.

Jedol.

NOTA: Nokipituturan okoi dit reatan dot Setiausaha Deklarasi Torongsoko sebelum po dit "mesyuarat" sorid Labuan. Antara agenda kaa, mibincang dot perkembangan Deklarasi Torongsoko om mogiim dot ngaran dot persatuan. Aii kangku sid ginawo ku, waro no ot persatuan om mogiim po dot ngaran?? Nokuro tu amu mogiim dot ngaran tawawasi untuk Persatuan Perniagaan Kimaragang?? Amu oku nakalandu tumanud to keeiso, nojomput oku sorid Pulau Pinang manaak dot in-house training (http://wwwsst.ums.edu.my/lecturer/jed/page/583), jadi terpaksa oku monodia dot powerpoint slide presentation ku. Koduwo, kotolu om kaapat, amu oporolu popeloon lah.

Aragang Kimaragang

Ada sebuah lagenda,
Tentang satu bangsa,
Diwujudkan oleh sang Pencipta,
Memenuhkan alam raya.

Di Nunuk Ragang lagenda bermula,
Bangsa yang tidak mengenal putus asa,
Demi kehidupan yang lebih bermakna,
Untuk masa kini dan masa depan bangsa.

Inilah bangsa kita bangsa Kimaragang,
Seiras-iras nama warna aragang (merah),
Selagi dunia ada selagi ada aragang,
Selagi dunia ada selagi Kimaragang berjuang.

Tulu: Dyan
Renaaet: Jedol